TL Klicka Hundens Integritetspolicy

Klicka Hunden värnar om ditt privatliv och din integritet. Därför sätter vi stor vikt vid att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Vi vill att du ska känna dig trygg med att dina personuppgifter finns hos oss och att uppgifterna endast behandlas för de ändamål du finner i denna integritetspolicy. För att tillsäkra att du får den information du har rätt till enligt Dataskyddsförordningen har vi utformat denna integritetspolicy. Policyn syftar till att beskriva vilka personuppgifter vi behandlar om dig, vad vi gör med dem, vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter vi har. Jag lämnar aldrig vidare några personuppgifter till tredje part.

 

  • Personuppgiftsansvarig

TL Klicka Hunden  (org. nr. 7709239326, Hasselvägen 3, 371 60 LYCKEBY, [email protected], 0705563022) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring vår behandling av dina personuppgifter.

  • Definition av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och IP-nummer.

  • Lagring och gallring av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas för att uppfylla det köpeavtal vi har med dig behandlas i upp till två år. Detta då det är den tid du enligt lag har rätt att reklamera en vara du har köpt av oss. Efter två år behandlas endast sådana personuppgifter som förekommer i räkenskapsmaterial eftersom vi enligt rättsliga förpliktelser måste bevara räkenskapsmaterial (dvs. sådant material hänförligt till vår bokföring och löpnade redovisning) i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång. För tävlingar och prov i SKK.s regi lagras de varsamt efter arrangörens önskemål per tävling.

Fotografering.
När jag fotograferar mina kursdeltagare  frågar jag alltid om samtycke ges för publicering av bilden på bl.a. sociala medier och som marknadsföring.
Om samtycke inte ges, tar jag inte bilder alls och raderar omgående bilden om så förfallit. Som dagishund har du accepterat elle nekat till fotografering i dagisavtalet.

Kursdeltagare.
Personuppgifter inför kurser. Jag kommer att behålla alla personuppgifter som lämnas vid anmälan fram tills den inte längre behövs för bokföringssyfte, idag 7 år.

Hunddagis.
Personuppgifter inför hunddagisplats. Jag kommer att behålla alla personuppgifter som lämnas vid anmälan fram tills den inte längre behövs för bokföringssyfte, idag 7 år. Intresseanmälningar raderas efter 6 månader.

Tävlingsresultat och personuppgifter.
Jag kommer att spara uppgifterna så länge som varje tävling och prov inom SKK kräver att det sparas,för närvarande 2 år, därefter kommer jag att slänga dem. Det diplom du får vid tävlingar och prov räknas som en värdehandling och skall sparas varsamt.

Behandlingar med massage och laser.
Hamnar under gällande journalföringslagen

  • Dina rättigheter

Att vi behandlar dina personuppgifter innebär att du har flera rättigheter:

• Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig genom att begära ett s.k. registerutdrag.

• Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga uppgifter (rättelse).

• Du har rätt att begära att vi ska ta bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas (radering).

• Du har rätt begära att vi i någon del upphör med behandlingen (begränsning).

• Du har rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart  format,

Önskemål om att få ett registerutdrag skickas till oss med fysiskt brev eller via mail, (TL Klicka Hunden, Hasselvägen 3, 371 60 LYCKEBY). Vänligen ange ditt fullständiga namn, personnummer, folkbokföringsadress och telefonnummer samt underteckna begäran.  När vi har fått in din begäran kommer den att hanteras utan dröjsmål. Utskick av registerutdrag sker endast till din folkbokföringsadress. Detta för att vi ska säkerställa att det är du som har begärt utdraget, samt att det är du som mottar det.

Övriga rättigheter utövar du genom att kontakta oss per telefon 0705563022 eller mail [email protected]

  • Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan vid behov komma att uppdatera denna integritetspolicy, t.ex. på grund av ändringar av de lagar, direktiv och förordningar som reglerar personuppgiftshantering, eller utifrån ny domstolspraxis om hur dessa regler ska tolkas. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på webbplatsen. Om några av förändringarna är mer betydelsefulla kommer vi även att meddela dig detta genom kungörande på hemsidan och genom e-post.

.